Vlada Aluminiju milijun KM za struju, plaće i održavanje opreme

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH donijete su brojne odluke, između ostalog i o pomoći poduzećima gdje Vlada ima vlasništvo.

Konsolidirano izvješće za devet mjeseci

Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH o pokazateljima iz konsolidiranog izvješća o izvršenju proračuna FBiH, kantona i općina, financijskih planova vanproračunskih fondova FBiH za razdoblje siječanj – rujan 2019. godine, u kojem su ukupni prihodi iznosili 6.897,9 milijuna KM, što je za 541 milijun KM ili za 8,5 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 69,6 posto.

Ukupni rashodi u prvih devet ovogodišnjih mjeseci su iznosili 5.630,6 milijuna KM, te su za 384,8 milijuna KM ili za 7,3 posto viši u odnosu na 2018. godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 60,2 posto.

Tekući transferi drugim razinama vlasti iznosili su 50 milijuna KM, pojedincima 2.260,2 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 118,5 milijuna KM, javnim poduzećima 114,7 milijuna KM, privatnim poduzećima i poduzetnicima 68 milijuna KM, dok su drugi tekući rashodi bili 35,5 milijuna KM.

Konsolidirani kapitalni transferi su za devet mjeseci 2019. godine iznosili 79 milijuna KM i u odnosu na isto lanjsko razdoblje su veći za 14,9 milijuna KM.

U prvih devet ovogodišnjih mjeseci su sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile pozitivan financijski rezultat od 764,7 milijuna KM. Lani je u ovom razdoblju, također, ostvaren pozitivan rezultat od 449,4 milijuna KM.

Ukupan financijski rezultat na razini proračuna Federacije BiH za razdoblje siječanj – rujan 2019. godine iznosi 276,3 milijuna KM, kantona 334,8 milijuna KM, općina 94,5 milijuna KM, na razini sektora socijalne zaštite, odnosno vanproračunskih fondova 59,1 milijun KM.

Prima se 126 radnika za ZD RMU Breza

Vlada Federacije BiH danas je dala suglasnost za prijem ukupno 126 radnika u JP Elektroprivreda BiH, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza.

Od tog broja će 58 radnika biti primljeno u pogon jame Kamenica, 52 u pogon jame Sretno i 16 u pogon prerade uglja.

Vlada je prethodno usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima za prijem radnika u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Breza d.o.o. Breza.

O stanju u rudnicima Elektroprivrede BiH

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u rudarskom sektoru koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i zadužila ovu kompaniju da, u roku od 90 dana, sačini plan reorganizacije pojedinačno za svaki rudnik, kao i plan za vlastitu ekonomsko-financijsku, tehničko-tehnološku, socijalnu i sigurnosnu reorganizaciju usklađenu s Programom prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH.

Planove reorganizacije rudnika dužni su usvojiti organi upravljanja svakog rudnika pojedinačno, kao i organi upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Elektroprivreda BiH dužna je kontrolirati dinamiku provođenja planova reorganizacije i o tome kvartalno, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izvještavati Vladu FBiH.

Elektroprivreda BiH i ZD Rudnici uglja su zaduženi da, u roku od 60 dana, analiziraju stanje koje se odnosi na invalide druge kategorije. Analiza treba obuhvatiti, između ostalog, uzrok i godinu radnog staža u kojoj je invalidnost nastala, stručnu spremu, radno mjesto nastanka invalidnosti, novo radno mjesto i kraći opis poslova i opravdanost tog rasporeda i drugo.

Ova kompanija je obvezana i da nastavi i završi investicijska ulaganja u rudnike uglja za period 2019.-2022. godina i, u roku od 30 dana, sačini analizu investicijskih ulaganja u rudnike uglja za period 2010.-2018. godina i o tome izvijesti Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Istaknuta je i potreba nastavka i ubrzanja aktivnosti na zaključenju novog Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH.

O izradi federalnih propisa

Federalna vlada ja prihvatila informaciju Ureda Vlade BiH za zakonodavstvo i usuglašenost s propisima Europske unije o realiziranju zaključka od 30.5.2019. godine, kojim su pojedina federalna ministarstva, federalne uprave i agencije zaduženi da odmah poduzmu mjere na pripremi propisa s ciljem otklanjanja njihove međusobne neusuglašenosti, postupanja po presudama Ustavnog suda BiH, Ustavnog suda FBiH i Europskog suda za ljudska prava, donošenja propisanih podzakonskih propisa i utvrđivanja prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti.

Danas su federalna ministarstva, federalne uprave i Agencija za državnu službu FBiH, koji nisu u cijelosti postupili po zaduženju od 30.05.2019. godine, zaduženi da bez odlaganja poduzmu daljnje aktivnosti s ciljem njihovog konačnog i cjelokupnog realiziranja.

O tim aktivnostima su dužni, u roku od 90 dana, izvijestiti Vladu FBiH.

Danas je prihvaćena i informacija Ureda Vlade BiH za zakonodavstvo i usuglašenost s propisima EU o uočenim problemima i manjkavostima važećih, kao i propisa u pripremi.

Vlada je utvrdila više zaključaka kojih su se federalni organi uprave, federalne upravne organizacije, kao i službe koje ona osniva, dužne pridržavati pri izradi propisa.

300 tisuća KM za ICT strategiju, zemljišne knjige i katastra nekretnina

Federalna vlada prihvatila je informaciju Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u vezi s provođenjem ICT strategije zemljišne knjige i katastra nekretnina/zemljišta Federacije BiH za period 2019.-2029. godine i prepoznajući značaj dala podršku njenoj provedbi.

Federalno ministarstvo financija i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove su zaduženi da u Proračunu FBiH, počevši od 2020. godine, osiguraju 300.000 KM za podršku provedbe ICT Strategije i održavanja informacijskih sustava digitalnog arhiva, adresnog registra i registra cijena.

Također, obavezani su da omoguće, u skladu s mogućnostima Budžeta FBiH, zapošljavanje dodatnog broja djelatnika u Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove koji će raditi na implementiranju ICT strategije.

Vlada vojarnu Ljubače u Živinicama predvidjela za migrante, pa sada povukla odluk, ali izgleda da postoje i mine i – povrh svega, sadašnji korisnik brani ulazak

Federalna vlada usvojila je informaciju o minskoj situaciji na lokalitetu kasarne Ljubače, u Živinicama, koja je ranijom odlukom bila predviđena za smještaj migranata.

Kako je navedeno u dokumentu koji je potpisao šef Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija Fahrudin Solak, zbog nejasnoća o miniranosti unutar ove vojarne dogovoreno je da predstavnici FUCZ i BHMAC-a obiđu lokaciju i sagledaju stanje s ciljem što sigurnijeg i bržeg otklanjanja minske opasnosti.

Međutim, to im nije omogućeno, uz usmenu informaciju da je kasarna Ljubače u vlasništvu Federacije BiH i da je dama na korištenje županijskom ministarstvu koje ju je, uz suglasnost Federacije BiH, izdalo na korištenje pravnoj osobi čiji je vlasnik Mujo Muratović, koji unutar prostora vojarne drži divlje životinje.

Iako su prethodno dobili informaciju da će im biti omogućen ulazak u kasarnu Ljubače, predstavnike FUCZ, BHMAC-a i IOM-a su u tome spriječili građani koji se protive smještaju migranata unutar ove vojarne.

Nakon toga sastali su se s korisnikom Mujom Muratovićem koji je došao u pratnji odvjetnika koji je priopćio da je njegov klijent javnim pozivom dobio vojarnu na korištenje na period od 10 godina, da taj prostor koristi već oko tri godine, da tu drži više od 200 životinja i da bi mu deminiranje lokacije i smještaj migranata pričinili značajnu financijsku štetu i ugrozilo poslovanje, te da iz tih razloga nije voljan omogućiti ulazak u vojarnu.

Predstavnici BHMAC-a upoznali su predstavnike IOM-a s minskom situacijom unutar vopjarne Ljubače i ponovili ove podatke. Predstavnik ove međunarodne organizacije iznio je stav da je zbog minske situacije kasarna Ljubače neuvjetna za smještaj migranata. Naveo je i da je kasno za deminiranje s obzirom na ulazak u zimski period, a da je zbog nepostojanja volje lokalne zajednice za smještaj migranata u ovu kasarnu njihova aktivnost na ovom području završena.

Federalna uprava civilne zaštite će, u slučaju potrebe za deminiranjem ove lokacije, angažirati sve raspoložive resurse. U tom slučaju bi deminiranje trajalo oko 30 radnih dana, s obzirom na očekivanu zagađenost terena metalom i neizvjesnu minsku situaciju, te činjenicu da je provođenje operacija deminiranja u zimskom periodu na ovom prostoru vrlo neizvjesno, navedeno je u usvojenoj informaciji. Danas usvojeno izvješće bit će dostavljeno Ministarstvu sigurnosti BiH.

50 tisuća KM za svečanost dodjele nagrade najboljeg menadžera F BiH i BiH

Vlada FBiH je danas prihvatila inicijativu za izdvajanje 50.000 KM s pozicije ovogodišnje vladine proračunske tekuće rezerve s ciljem pružanja financijske podrške organiziranju svečanosti dodjele nagrade “Emerik Blum” najboljem menadžeru u FBiH i BiH.

Inicijativu za dodjelu nagrade najboljem menadžeru u Federaciji BiH/BiH, koja bi nosila ime Emerika Bluma, cijenjenog i priznatog menadžera, vizionara, poslovnog čovjeka koji je u BiH, ali i regiji i šire postao sinonim za poslovnost, napredak, viziju i razvoj, pokrenulo je Udruženje poslodavaca FBiH, najveće i najreprezentativnije udruženje koje okuplja vlasnike i direktore kompanija u FBiH.

Prva nagrada “Emerik Blum” trebala bi biti dodijeljena u travnju ili svibnju 2020. godine. Na osnovu inicijative, Federalno ministarstvo financija će pripremiti Prijedlog konačne odluke o ovom izdvajanju.

Županijama, gradovima i općinama tri milijuna za poticanje biljne proizvodnje

Provodeći zaključak Parlamenta Federacije BiH od 17.7.2019. godine, Vlada FBiH je danas izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu financija  s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – županije i općine“. Na ovaj način je 3.000.000 KM usmjereno županijama, gradovima i općinama za poticanje biljne proizvodnje.

Izmjena programa utroška sredstava za uvezivanje radnog staža

Federalna vlada izmijenila je i dopunila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim poduzećima za uvezivanje radnog staža.

Ukupan iznos sredstava koja će biti na raspolaganju za dodjelu po ovom programu je 1.570.686 KM i čine ga neraspoređena sredstva po prvom Javnom pozivu i sredstva utvrđena rješenjem o preraspodjeli na ovim proračunskim stavkama za 2019. godinu.

S ciljem usuglašavanja sa, u međuvremenu donesenim, akcijskim planovima iz oblasti, drvne, metalne i elektro industrije i industrije građevinskom materijala, izmijenjen je i minimalan broj zaposlenika kao kriterij, pa je sa 15 smanjen na 5 zaposlenih. Mijenja se i datum ostvarivanja prava na mirovinu do 31.12.2019. godine.

Milijun KM Aluminiju za struju, održavanje opreme i plaće

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o zahtjevu Aluminija d.d. Mostar za financijsku pomoć u vidu grant sredstava.

Danas je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo da Federalnom ministarstvu financija podnese zahtjev za dodjelu sredstava iz tekuće rezerve 400.000 KM za isplatu sredstava Aluminiju za financiranje troškova električne energije za tri mjeseca.

Federalno ministarstvo financija je obavezano da, nakon što dobije zahtjev od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, pripremi i dostavi za prvu narednu sjednicu Vlade FBiH, na razmatranje i usvajanje, odluku o odobravanju izdvajanja ovih sredstava.

Ovo federalno ministarstvo je zaduženo i da pripremi i Vladi FBiH na usvajanje dostavi odluku o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH u iznosu od 600.00 KM za isplatu dvije plaće i održavanje opreme u Aluminiju.

BNT – tvornici mašina i hidraulike sredstva za nabavku repromaterijala

Vlada FBiH je usvojila informaciju o stanju u privrednom društvu BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik i zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da Federalnom ministarstvu financija podnese zahtjev za dodjelu sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade FBiH“ za isplatu sredstava ovom privrednom društvu u iznosu od 600.000 KM za financiranje nabavke repromaterijala.

Federalno ministarstvo financija je obvezano da, nakon što dobije zahtjev od Federalnog ministarstva energije, rudarstva industrije, pripremi i dostavi za prvu narednu sjednicu Vlade FBiH, na razmatranje i usvajanje, odluku o odobravanju izdvajanja ovih sredstava.

 

/Republikainfo.com/

 

 

Share.

Comments are closed.