Što Europska komisija traži od BiH da bi postala članicom EU-a

Europska komisija predstavila je u srijedu, 29. svibnja 2019. godine 'Mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u EU', u kojem je navedeno da BiH mora temeljito poboljšati zakonodavni i institucionalni okvir kako bi se osiguralo ispunjavanje ključnih prioriteta za članstvo u EU.Kako se navodi u dokumentu, Europska komisija smatra da bi se pregovori za pristupanje BiH EU trebali otvoriti kada zemlja postigne potreban stupanj usklađenosti s kriterijima za članstvo, a posebno sa političkim kriterijima kojima se zahtijeva stabilnost institucija koje jamče demokraciju i vladavinu prava.

Također se navodi da BiH, da bi ispunila svoje pravne obaveze po Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju,  mora osigurati  funkcioniranje Parlamentarnog  odbora za stabilizaciju i pridruživanje i izraditi državni program za usvajanje acquis-a EU.

Prenosimo neke od najznačajnijih dijelova 'Mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u EU':

Uvjet za IPA fondove

"EU pruža značajnu financijsku pomoć Bosni i Hercegovini, koja je tijekom godina omogućila zemlji da se oporavi od ratnog razaranja i da ekonomija zemlje ponovo počne hvatati korak s ostalima. Od 1996. do 2000. Godine, Bosna i Hercegovina je dobila financijsku pomoć EU u okviru programa Phare i OBNOVA. Od 2000. do 2007. Godine, uredbom CARDS predviđena je financijska pomoć prilagođena prioritetima procesa stabilizacije i pridruživanja. Od 2007. Godine, Bosna i Hercegovina koristi pomoć EU uglavnom u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). U periodu od 2007. do 2018. Godine, Bosna i Hercegovina je dobila 1,5 milijardi eura  od  EU, a od toga, po  procjenama, 433  miliona eura iz regionalnih  programa. Od  2000. Godine, Evropska investicijska banka dodijelila je  2,4  milijarde eura zajmova za podršku projektima u Bosni i Hercegovini. Izaslanstvo EU u Bosni i Hercegovini  odgovorno je za provedbu financijske pomoći EU putem izravnog upravljanja, kao i za osiguranje koordinacije pomoći s državama članicama EU. U tijeku je provedba programa IPA I i IPA II. Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu za period 2014. -2017. revidiran je 2018. godine kako bi uključio nekoliko dodatnih sektora i bio produžen do 2020. godine. Sektorske strategije su izrađene za okoliš, energiju, transport i ruralni razvoj, što je omogućilo podršku iz programa IPA tim sektorima. Usvajanje cjelodržavnih strategija, kao što su one u oblasti upravljanja javnim financijama i zapošljavanja, ostaje ključni uvjet za Bosnu i Hercegovinu da u potpunosti iskoristi sredstva iz IPA fondova u periodu 2018.-2020".

Nespremna BiH mogla bi biti problem EU

"Bosna i Hercegovina je općenito u ranoj fazi kada je u pitanju razina spremnosti za preuzimanje obveze koje proističu iz članstva u EU i potrebno je značajno ubrzati proces usklađivanja s acquis-emte provesti i primijeniti odgovarajuće zakonodavstvo. Posebnu pažnju je potrebno posvetiti područjima slobodnog  kretanja roba, pravu poslovnog nastana i slobodi pružanja usluga, informacijskom društvu i medijima, poljoprivredi i ruralnom razvoju, ribarstvu, transportnoj politici, energetici, ekonomskoj i monetarnoj politici, statistici, socijalnoj politici i zapošljavanju, poduzetništvu i industrijskoj politici, regionalnoj politici i  koordinaciji strukturnih  instrumenata, obrazovanju i kulturi, zaštiti potrošača i zdravlja i financijskoj kontroli. Pristupanje Bosne i Hercegovine imalo bi ograničen ukupan utjecaj na politike Europske unije i ne bi utjecalo na sposobnost Unije da održava i  produbljuje svoj razvoj. 

Istovremeno, identificirana pitanja funkcionalnosti unutar Bosne i Hercegovine, posebno ona koja se tiču unutarnjeg procesa donošenja odluka, kao i nesigurnosti preklapanja između različitih razina vlasti u zemlju u odnosu na niz nadležnosti, mogu negativno utjecati na proces donošenja odluka u EU, posebno u vezi s pitanjima koja zahtijevaju jednoglasno odlučivanje među zemljama članicama EU. 

Stoga bi Bosna i Hercegovina trebala započeti proces rješavanja pitanja funkcionalnosti kako bi se ispunili zahtjevi za članstvo u EU i preuzele odgovarajuće obveze. Europska komisija smatra da bi se pregovori za pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji trebali otvoriti kada zemlja postigne potreban stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo, a posebno s političkim kriterijima iz Kopenhagena kojima se zahtijeva stabilnost institucija koje naročito jamče demokraciju i vladavinu prava.

Ključni prioriteti

Bosna i Hercegovina će  morati temeljito poboljšati svoj zakonodavni i institucionalni okvir kako bi se osiguralo ispunjavanje sljedećih ključnih prioriteta: 

Demokratija / Funkcioniranje

1. Osigurati da se izbori provode u skladu s europskim standardima tako što će provesti relevantne preporuke OSCE-a/ODIHR-a    i    Venecijanske  komisije, osigurati transparentnost financiranja političkih stranaka i održati lokalne izboreu Mostaru,

2. Osigurati vidljive rezultate kada je u pitanju funkcioniranje mehanizma koordinacije o pitanjima koja se odnose na EU na svim razinam, uključujući i pripremu i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje acquis-a,

3. Osigurati pravilno funkcioniranje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje,

4. Temeljno unaprijediti institucionalni okvir, uključujući i na ustavnoj razini, kako bi se:
a) osigurala pravna sigurnost u smislu podjele nadležnosti između razina vlasti;
b) uvela klauzula o zamjeni kako bi se državi nakon pristupanja omogućilo privremeno ostvarivanje nadležnosti drugih razina vlasti radi sprječavanja i otklanjanja povrjeda prava EU;
c) jamčila neovisnost pravosuđa, uključujući i njegovu samostalnu instituciju (VSTV);
d) reformirao Ustavni sud, uključujući i rješavanje pitanja međunarodnih sudaca i osiguralo provođenje njegoviho dluka;
e) jamčila pravna sigurnost, uključujući i putem uspostave pravosudnog  tijela kojem bi bilo povjereno osiguranje dosljednog tumačenja prava u cijeloj  Bosni i Hercegovini;
f) osigurala jednakost i nediskriminacija građana, posebno postupanje prema presudi Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci;
g) osiguralo  da su svi organi uprave zaduženi za provedbu acquis-a zasnovani isključivo na profesionalizmu i da se ukloni pravo veta u procesu donošenja odluka, u skladu s acquis-em.

5. Poduzeti konkretne korake na unaprijeđenju okruženja pogodnog za pomirenje kako bi se premostilo naslijeđe rata. 

Vladavina prava

6. Unaprijediti funkcioniranje pravosuđa kroz usvajanje novih zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i sudovima BiH u skladu sa europskim standardima.

7. Jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma, prvenstveno putem:
a) usvajanja i provođenja propisa o sukobu interesa i zaštiti uzbunjivača;
b) osiguravanja djelotvornog funkcioniranja i  koordinacije tijela za borbu protiv korupcije;
c) usklađivanja zakonodavstva i jačanje kapaciteta za javne nabavke;
d)osiguravanja učinkovite suradnje između tijela za provođenje zakona i s tužiteljstvima;
e)demonstriranja napretka u ostvarivanju rezultata proaktivnih istraga, potvrđenih optužnica, kaznenih  progona i pravomoćnih  osuđujućih presuda u predmetima organiziranog kriminala i korupcije, uključujući i one na visokoj razini;
f)depolitizacije  i  restrukturiranja  javnih  poduzeća i osiguravanja transparentnosti procesa privatizacije.

8. Osigurati učinkovitu koordinaciju upravljanja granicama i kapacitetima za upravljanje migracijama na svim razinama i osigurati funkciniranje sustava azila.

Osnovna prava

9. Jačati zaštitu prava svih građana, posebno osiguravanjem provedbe zakona o nediskriminaciji i o rodnoj ravnopravnosti.

10.Osigurati pravo na život i zabranu mučenja, posebno

(a) ukidanjem upućivanja na smrtnu kaznu u Ustavu Republike Srpske i
(b) imenovanjem nacionalnog mehanizma za prevenciju mučenja i nečovječnog postupanja

11.Osigurati poticajno okruženje za civilno  društvo, posebno poštujući europske standarde o slobodi udruživanja i slobodi okupljanja.

12. Jamčiti slobodu izražavanje i medija i zaštitu novinara, posebno putem 
(a) osiguranjao dgovarajućeg sudskog procesuiranja predmeta prijetnji i upotrebe nasilja nad novinarima i medijskim radnicima,  i  (b) osiguravanja financijske održivosti sustava javnih RTV servisa

13. Unaprijediti zaštitu i inkluziju ranjivih grupa, posebno osoba s invaliditetom, djece, LGBTI osoba, pripadnika romske zajednice, pritvorenika, migranata i tražitelja azila, kao i raseljenih lica i izbjeglicau cilju zatvaranja Aneksa VII Daytonskog mirovnog sporazuma.

Reforma javne uprave

14.Završiti nužne korake u reformi javne uprave s ciljem unaprijeđenja sveukupnog funkcioniranja javne uprave osiguravanjem  profesionalne i depolitizirane državne službe i koordiniranim pristupom u kreiranju politikau cijeloj državi.


Cjelokupan dokument možete pročitati:


OVDJE

 

/Republikainfo.com/

Komentari:

No comment.

Lideri

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna