- 110 MILIJUNA Revizija je pokazala da je SKB u velikim problemima i zaključuju da je krivo rukovodstvo, kao da to ne znamo

Ured za reviziju institucija F BiH početkom listopada, između ostalih, objavila je i Izvješće o financijskoj reviziji Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (SKB). Ova, jedna od najvažnijih medicinskih ustanova u BiH, "osvojila" je negativno mišljenje revizora kada je u pitanju transparentnost javnih nabavki, zapošljavanje, (ne)uplata doprinosa zaposlenicima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje itd. te da ista već duže vrijeme posluje s gubitkom.

 
Revizorsko izvješće potpisuje generalni revizor Dževan Nekić kao i zamjenik glavnog revizora Dragan Kolobarić. Prema SKB Mostar činjenice nisu bile nimalo blage, a revizori su doslovno utvrdili da ta medicinska institucija posluje - nezakonito.
"Prema našem mišljenju, zbog značaja stavki opisanih u Osnovi za negativno mišljenje, aktivnosti,
financijske transakcije i informacije prikazane u financijskim izvješćima SKB Mostar za 2016. godinu nisu u skladu, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima kojima su regulirane", stoji u izvješću u kojem se ističe da je odgovornost za stanje, upravljanje i kontrolu na rukovodstvu SKB-a.

Revizori skretaju pozornost na sljedeće:

- Sveučilišna klinička bolnica Mostar ima zaključene ugovore za izvršene zdravstvene usluge sa Zavodima zdravstvenog osiguranja Hercegovačko neretvanske i Zapadno-hercegovačke županije u jednakim  mjesečnim  tranšama za 2016. godinu. Prema dostavljenim evidencijama SKBM u periodu od 2010. godine do 2016. godine osiguranicima
Zavoda  zdravstvenog osiguranja HNŽ-a pruženo je zdravstvenih usluga u vrijednosti od 345.693.712 KM, a u skladu sa sklopljenim ugovorima u navedenom periodu naplaćeno ukupno 264.354.615 KM. Evidentna je razlika  između
pruženih i naplaćenih usluga za period (2010.-2016.)  u  iznosu  81.339.097  KM.  U istom periodu od 2010.  godine  do  2016. godine osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja ZHŽ-a pruženo je usluga u iznosu  155.270.969  KM s tim da je naplaćeno  66.200.738  KM,  iz  čega  proizilazi  razlika  između  pruženih  i  naplaćenih zdravstvenih usluga za period  (2010.-2016.) u iznosu 89.070.231 KM. 

- Sveučilišna klinička bolnica Mostar već duži period posluje s gubitkom (iskazan gubitak iznad visine kapitala 73.407.639 KM, gubitak za 2016. godinu 9.130.226 KM). Ukupne obveze na dan 31.12.2016. godine iznosile su 104.661.142 KM, od čega se na kratkoročne obveze odnosi 100.213.772 KM (od čegasu obveze prema dobavljačima 49.578.149 KM, a obveze za poreze i doprinose po osnovu isplaćenih plaća zaposlenicima 46.570.943 KM), dok je
tekuća imovina na dan 31.12.2016. godine iznosila 9.215.066 KM. Protiv Sveučilišne kliničke bolnice Mostar se vodeznačajni sudski postupci u vrijednosti 6.161.081 KM. Do danas nisu utvrđeni udjeli suosnivača u vlasništvu
kao i prava i obaveze koje proistječu iz suosnivačkog dijela. Sve skupa ukazuje na izuzetno težak financijski položaj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, što može utjecati na postojanje značajne neizvjesnosti u vezi  sposobnosti Sveučilišne  kliničke bolnice  Mostarda posluje po načelu vremenske neograničenosti
poslovanja, što nije objavljeno u Bilješkama uz financijska izvješća.

Također, osnovu za negativno mišljenje revizora, a kako stoji u izvješću, SKB je dobila jer je:
 
- Vršena je nabavka roba u iznosu 585.277 KM (nabavka lož ulja), a da nije provoden postupak javne  nabavke
u skladu sa članom 4. Zakona o javnim nabavkama. Također, vršeno je dijeljenje pojedinih postupaka  provođenjem  više izravnih sporazuma i jednog konkurentskog zahtjeva, što nije u skladu sa članom 15. točka  6.  Zakona  o  javnima nabavkama

- Zaključeni su ugovori o djelu tijekom godine za  sistematizirana radna mjesta u iznosu 315.270 KM, što nije u skladu sa odredbama Zakona o radu FBiH

- Prilikom isplata plaća u 2016. godini za period od kolovoza do prosinca 2016. godine nisu uplaćivani pripadajući porezi i doprinosi (6.620.874 KM). Osim toga, Sveučilišna klinička bolnica  Mostar već duži niz  godina isplaćuje plaće bez uplate pripadajućih poreza i doprinosa, tako da su na dan 31.12.2016. godine iskazane obaveze po neuplaćenim porezima i doprinosima 46.570.943 KM. Navedeno nije u skladu sa članom 11. Zakona o doprinosima, članom 23. Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, Zakonom o porezu na dohodak i članom 21. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

- Popis obveza i potraživanja na dan 31.12.2016. godine nije izvršen u skladu sa članom 25. i
26. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, niti je izvršeno usaglašavanje potraživanja i obveza  (konfirmacija  salda) sa stanjem na dan  31.12.2016.  godine prije sastavljanja financijskih  izvješća i popisa imovine i obveza u skladu sa članom 28. Zakona  o računovodstvu i reviziji u FBiH. 


Cjelokupno izvješće možete pogledati OVDJE.


/Republikainfo.com/

Komentari:

No comment.

"Borci" za zarod

Top teme


 

Trach

Promo

Kolumna