U natječaju napisao "nema stranačkih ni rodbinskih veza", a nitko ne vjeruje

"OVAJ NATJEČAJ NIJE NAMJEŠTEN!”. Rečenica napisana velikim slovima i sa uskličnikom na kraju, stajala je ispod natječaja kojim je direktor specijalističke ambulante medicine rada "Medical" u Bijeljini dr Vinko Đurić tragao za specijalizantom iz medicine rada. Između ostalog je navedeno i:  “Nema nikakve stranačke, a ni rodbinske veze. Privatnik sam i jedino što želim jeste da se neko prijavi na natječaj i ispuni potrebne uvjete kako bi završio specijalizaciju iz medicine rada i nastavio da radi u našoj ordinaciji".Na ovakvu formulaciju, Đurić je bio primoran jer je isti natječaj raspisao i godinu dana ranije, ali se na njega niko nije prijavio. A niko se nije javio ni na ovaj, piše Buka.

"Razlog ovakvog oglasa je prije svega bio da specijalizaciju dobije neko tko to zaslužuje svojim rezultatima ostvarenim tokom studija ili, eventualno, nekog staža. Nažalost ljudi ovakvim natječajima ljudi ne vjeruju, jer misle da je to već unaprijed namjenjeno nekom iz moje uže ili šire rodbine, što se potvrdilo i ovaj put", iskren je doktor.

I možda upravo ovaj oglas na najbolji mogući način oslikava kako se dolazi do specijalizacija u BiH - preko rodbine, prijatelja, poznanstava ili pak stranačkom linijom. Tome posebno doprinosi nepostojanje jasnih kriterija prilikom odabira kandidata, što je slučaj u RS, i što izbor specijalizanata u pravilu zavisi  od dvije-tri osobe, u oba entiteta.

O tome svjedoči i iskustvo sugovornika Buke prilikom prijave na natječaj za dodjelu osnovnih specijalizacija u jednoj od bolnica u FBiH, koji je zadržao anonimnost budući da se ponovno javlja na natječaj u toj bolnici.

Kaže da je to područje kaotično, premda na razini FBiH postoji Pravilnik o kriterijima za prijem specijalizanata u kojem su jasno definirani kriteriji i sustav bodovanja budućih specijalizanata. Problem leži u činjenici što se Pravilnikom daje relativno malo bodova na objektivne kriterije, dok se dosta bodova ostavilo na opći utisak i intervju.

Na taj način, oni koji imaju jako visok prosjek tijekom studiranja i sve druge tražene stavke u svojoj biografiji, vrlo lako mogu ostati bez specijalizacije, zbog bodova danih od strane povjerenstva tijekom intervjua.

Tako je bilo i u ovom slučaju. Nakon dostavljanja povratne informacije o primljenim kandidatima uvidio je da je imao najveći prosjek ocjena, preko 9.0, i bio jedini  kandidat sa nagradom dekana za najveći prosjek u generaciji na predbolonjskom studiju. Ocjena koju mu je povjerenstvo dodijelilo bila je među minimalnim 5/9, dok je kandidat sa prosjekom ocjena ispod 8.0 dobio 9/9, a kandidat sa prosjekom 8.1 dobio ocjenu 7/9.  Da situacija bude još apsurdnija, na intervjuu nije bio prisutan stručni član povjerenstva sa kojim je sagovornik Buke, navodno razgovarao i koji je intervju ocjenio sa 5/9. Odlučio se žaliti, bolnica je natječaj poništila, ali ne zbog izbora, već zbog proceduralnih grešaka. Tako su naveli u rješenju.

I nakon ponovljenog natječaja, primljeni su uglavnom isti kandidati, ali je tijekom ovog mjeseca natječaj poništen i po treći put.

“Nakon što je natječaj ponovljen drugi put, obavljeni intervjui su bili javni za ostale kandidate. To je tek bilo poražavajuće. Jer šta tko kaže iza zatvorenih vrata može se samo pretpostavljati, ali kada možete vidjeti šta Komisija pita, a šta kandidat odgovara i pri tom dobije maksimalan broj bodova, to tek vrijeđa inteligenciju”, ističe dodavši da sve ovo jasno pokazuje da se u BiH ne cijeni rad, trud, školovanje i ulaganje u sebe. Cijene se samo podobni ili oni sa jakim rodbinskim vezama.

U Republici Srpskoj situacija je čak i lošija jer tamo ne postoji jedinstveni pravilnik u kome su jasno definirani kriteriji i sustav bodovanja budućih specijalizanata. Svaka zdravstvena ustanova ima svoj pravilnik.

“JZU Bolnica Gradiška ima svoj Pravilnik o obrazovanju, stručnom usavršavanju i specijalizaciji radnika kojim su definirani kriteriji i susta bodovanja budućih specijalizanata. Komisija vrši izbor kandidata na osnovu ovog pravilnika”, rekao nam je Nikola Stepanović, dipl.pravnik u ovoj bolnici.

Slično su rekli i u Kliničkom Centru RS - izbor kandidata prepušten je poslodavcu. U najvećoj zdravstvenoj ustanovi u RS saznali su i sustav bodovanja koji se prolazi na putu do specijalizacije.
 
U Ministarstvu zdravlja RS ne vide ništa sporno što ne postoji jedinstven pravilnik i što od podnošenja prijave na natječaj, do imenovanja komisije za polaganje specijalističkog i subspecijalističkog ispita, pa sve do kontrole postupka polaganja stručnog ispita, ne prati i ne kontrolire nitko.

 
VIŠE NA BUKA.com

Komentari:

No comment.

"Borci" za zarod

Top teme


 

Trach

Promo

Kolumna