Preporuke Europske komisije s 4. Plenarnog sastanka 'Strukturiranog djaloga o pravosuđu između EU i BiH

Nakon skoro dvije godine od kako je započeo Strukturirani dijalog o pravosuđu između EU i BiH, i opširnih konsultacija o ključnim pitanjima pravosudne reforme, Europska komisija žurno poziva izvršne organe na odgovrajućim razinama vlasti da finaliziraju do sada pripremane nacrte zakonâ i iste upute u zakonodavnu proceduru.


 
Europska komisija podsjeća organe vlasti da prilikom izrade zakona svaki novi prijedlog mora biti usklađen s važećim pravnim okvirom i europskim standardima,  kako bi se na taj način izbjegao konflikt u primjeni različitih zakonskih odredaba.

Štoviše, Europska komisija zahtjeva od organa vlasti uključenih u proces usvajanja zakonâ da odmah poduzmu korake radi postizanja potrebnog konsenzusa o tehničkim pitanjima, te dobivanja najšire moguće političke podrške u odgovarajućoj fazi usvajanja. 

1. Po pitanju kontinuiranog prenošenja istraga i predmeta ratnih zločina s državnog na pravosuđe ostalih razina vlasti, kao i adekvatne i blagovremene dodjele potrebnih financijskih i ljudskih resursa, Europska komisija:

•    Konstatira napredak u procesu prenošenja predmeta ratnih zločina, te podsjeća da preostali broj zaostalih najsloženijih predmeta ratnih zločina na razini BiH mora biti prioritetno rješavan. Pri tome, Tužiteljstvu BiH se moraju osigurati nužni ljudski i materijalni resursi, što su također podržala i udruženja žrtava.
•    Naglašava da značajniji napredak u procesuiranju predmeta ratnih zločina može biti postignut samo uz dodjelu adekvatne financijske podrške entitetskih i županijskih vlada. Prema tome, hitno poziva ova ministarstva financija da odobre potrebna sredstva kako bi Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće (VSTV) moglo objaviti natječaj za slobodna mjesta u skladu s iskazanim potrebama.
•    Podsjeća na važnost daljeg iskoraka u prenošenju predmeta ratnih zločina, nastavljajući s primjenom jasnih, objektivnih i potpuno transparentnih kriterija koji su zajednički usuglašeni od strane Suda BiH i Tužiteljstva BiH, i u skladu s Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina ('Državna strategija').
•    Izražava žaljenje što su samo dva organa vlasti – Zeničko-dobojski i Livanjska županija u Federaciji BiH do sada osigurali potrebna sredstva za upošljavanje novih tužitelja.
•    Poziva Nadzorno tijelo za praćenje implementacije Državne strategije ("Nadzorno tijelo") da do kraja svibnja 2013. iskordinira dostavljanje detaljnih planova rada relevantnih tužilaštava koji će sadržavati vremenske rokove za rješavanje broja zaostalih predmeta u svakom tužiteljstvu, uključujući i kvalitativnu procjenu istih.
•    Poziva sve nadležne organe koji učestvuju u procesu prenošenja istraga i predmeta sa državnog pravosuđa na ostale pravosudne instance u cijeloj BiH da tom prilikom uzmu u obzir potrebu nadležnih agencija za provođenje zakona za blagovremenim i propisnim informiranjem.
•    Potiče na prioritetno rješavanje istraga o ratnim zločinima s elementima silovanja i nasilja nad ženama u svim tužiteljstvim koja imaju u radu takve predmete.

2.    Po pitanju osiguranja jednakosti građana pred zakonom i primjene krivičnih zakona u predmetima ratnih zločina, Europska komisija: 

•    Pozdravlja održavanje periodičnih sastanaka između predsjednika Suda BiH, predsjednikâ entitetskih vrhovnih sudova i predsjednika Prizivnog suda Brčko distrikta BiH. U skladu s odgovarajućim zapažanjima Europske komisije za demokraciju putem prava Vijeća Europe ("Venecijanska komisija"), pomenutu praksu bi trebalo razraditi u svrhu uspostavljanja Zajedničkog vijeća najviših sudskih instanci.
•    Bilježi trend u sudskoj praksi Suda BiH koja moguću retroaktivnu primjenu krivičnog zakona cijeni od slučaja do slučaja. 

3.    Po pitanju regionalne suradnje u procesuiranju počinitelja ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, Europska komisija:

•    Pozdravlja i čestita nadležnim organima potpisivanje "Protokola o suradnji u procesuiranju ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida" između Tužiteljstva BiH i Tužiteljstva za ratne zločine Republike Srbije.
•    Podtiče Tužiteljstvo BiH da u što skorijem roku potpiše protokol o suradnji i s njegovim hrvatskim kolegama.
•    Poziva Nadzorno tijelo da, u uaradnji sa Glavnim tužiteljem Tužiteljstva BiH definira mehanizam za primjenu protokolâ o saradnji u domaćem okviru.

4.    Po pitanju zaključenja sporazumâ o izručenju između BiH i zemalja u okruženju, Europska komisija:

•    Pozdravlja potpisivanje i stupanje na snagu bilateralnih sporazuma o izručenju s Hrvatskom i Crnom Gorom.
•    Podtiče finalizaciju zaključenja sporazuma o izručenju sa Srbijom i usvajanje izmjena i dopuna postojećeg sporazuma sa bivšom jugoslavenskom republikom Makedonijom.
•    Hitno poziva na uspostavu koordinacije između Ministarstva pravde BiH, VSTV-a i Suda BiH kako bi se izbjegli i najmanji problemi u primjeni sporazumâ o izručenju.

5.    Po pitanju izrade nacrta Zakona o sudovima BiH, Europska komisija: 

•    Oslanjajući se na zajedničko razumjevanje za uspostavom odvojenog Prizivnog suda i potrebom da se krivična nadležnost sudova BiH objektivizira, žurno poziva Ministarstvo pravde BiH da poduzme sljedeće korake do kraja travnja 2013.:
i)    Finalizira nacrt Zakona o sudovima BiH, u skladu sa zaključcima TAIEX seminara podrške zakonodavnoj reformi, održanog u ožujku 2013.g.
ii)    Započne proces javnih konsultacija, i uporedo, zatraži mišljenje Venecijanske komisije.
•    Očekuje od Vijeća ministara BiH da stavi Zakon o sudovima BiH na dnevni red u pogledu njegovog daljeg usvajanja za vrijeme trajanja trenutnog saziva parlamentarne skupštine.

6.    Po pitanju izrade nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV, Europska komisija:

•    Ponavlja davanje svoje pune podrške jedinstvu VSTV-a i njegovim nadležnostima uspostavljenim na način i u postupku predviđenim ustavom i zakonom kao i ulozi koju VSTV ima u jačanju vladavine prava u BiH.
•    Očekuje od Ministarstva pravde BiH da: 
i)    Finalizira izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV, u skladu sa zaključcima TAIEX seminara podrške zakonodavnoj reformi, održanog u prosincu 2012.g.
ii)    Započne proces javnih konsultacija, i uporedo, zatraži mišljenje Venecijanske komisije.
•    Naglašava potrebu da se nacrtom izjmena i dopuna Zakona ekstenzivno regulira pitanje sukoba interesa u pravosuđu na svim razinama, kako po pitanju njegove sveobuhvatne prevencije tako i suzbijanja.
•    Ponavlja da odgovornost sudaca i tužitelja mora biti unaprijeđena putem boljeg reguliranja institucije disciplinskog tužitelja, uključujući njegove ovlasti i ulogu.
•    Pozdravlja mjere koje je poduzelo VSTV za poboljšanje postupka imenovanja sudaca i tužitelja, uključujući uvođenje pismenog ispita kandidata koji se prvi put imenuju. Zagovara dalje iznalaženje mehanizama pomoću kojih bi se pristup pravosudnim karijerama učinio što objektivnijim i transparetnijim, u skladu sa konsolidiranim pravilima. 
•    Podvlači da je važno kontinuirano držati podudarnim odredbe Zakona o sudovima BiH i Zakona o VSTV.


7.    Po pitanju kapitalnih investicija: Državnog zatvora visokih sigurnosnih standarda, Specijalne psihijatrijske ustanove na Sokocu, budućih prostorija Tužiteljstva BiH, Europska komisija:

•    Nakon objavljivanja tendera, apelira na Ministarstvo pravde BiH da se postupak odabira izvođača odvija na blagovremen, učinkovit i zakonit način.
•    Apelira na nadležne organe vlasti Republike Srpske da bez odlaganja provedu postupak zapošljavanja potrebnog osoblja za specijalnu psihijatrijsku ustanovu na Sokocu i organiziraju njihovu obuku kako bi ustanova ubrzo mogla postati operativna.
•    Traži od nadležnih organa vlasti Federacije BiH da jamče blagovremenu dodijelu financijskih sredstva i osigura materijalnu podršku potrebnih za premještanje specijalnih jedinica federalne policije iz zgrade Tužiteljstva BiH i useljenje tužitelja u njihove prostorije.

8.    Po pitanju podrške Europske unije sektoru pravde (IPA 2012-2013), Europska komisija:
(Mjera 1: Izgraditi, renovirati i popraviti zgrade sudova i tužiteljstava)

•    Pozdravlja postignuti napredak u odabiru odgovarajućih zgrada sudova i tužiteljstava na osnovu tehničke pripremljenosti, izvodivosti i jasne povezanosti s poboljšanjem pravosudne učinkovitosti.
(Mjera 2: Proračunska podrška smanjenju broja zaostalih predmeta ratnih zločina)
•    Podvlači izuzetnu prirodu podrške EU i očekuje od BiH da napravi odlučan napredak u smanjenju broja zaostalih predmeta ratnih zločina na svim razinama vlasti.
•    Pozdravlja usvajanje Akcijskog plana za provođenje Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina kao jednog od preduvjeta za proračunsku podršku.
•    U tom pogledu unaprijed pozdravlja usvajanje individualnih planova rada od strane odgovarajućih tužiteljstava, kao i ažuriranu procjenu potreba od strane VSTV-a najkasnije do kraja svibnja 2013., a koja se odnosi na ljudske i materijalne resurse za procesuiranje predmeta ratnih zločina u sudovima i tužiteljstvima na državnom, entitetskom i razini Brčko distrikta BiH.
•    Ističe da je proračunska podrška vanredna i privremena mjera koja ne može, ni u kojoj varijanti, zamijeniti redovito financiranje pravosuđa.

9.    Po pitanju procesa pripreme za sljedeću Strategiju reforme sektora pravde 2014-2018 (“SRSP”), Europska komisija:

•    Ponavlja da pripremanje naredne SRSP 2014-2018 predstavlja ključni strateški korak u pogledu podrške iz dolazeće IPA 2014-2020.  
•    S tim u svezi, poziva sve zainteresirane strane da uzmu učešće i aktivno doprinesu izradi SRSP 2014-2018 i akcijskog plana za njeno provođenje, postavljajući realne ciljeve i mjerljive aktivnosti. Pripreme također moraju biti utemeljene na iscrpnoj analizi rezultata strategije iz perioda 2008-2012. 
•    Podsjeća da je za očekivati od svih nadležnih ministarstava da posvete dužnu pozornost uvršćenju aktivnosti koje budu zacrtane sljedećom  SRSP i akcionim planom za njeno provođenje u njihove godišnje planove rada.

10.    Po pitanju maloljetničke pravde, Europska komisija:

•    Bilježi početak procedure usvajanja Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji BiH.
•    Očekuje da strateški dokumenti o maloljetničkoj pravdi budu usklađeni u što većoj mogućoj mjeri, kako bi se osigurala njihova dosljedna primjena u cijeloj BiH.
•    Apelira na nadležne organe vlasti u BiH da poboljšaju uvjete boravka svih ugroženih kategorija zatvorenika, a naročito maloljetnika i zatvorenika sa psihijatrijskim problemima.
 


11.    Po pitanju nacrta Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH,  Europska komisija: 

•    Očekuje da, prije sljedeće faze u zakonodavnoj proceduri, nacrt novog antikorupcijskog zakonodavstva u Federaciji BiH koji izravno zadire u rad i organizaciju pravosuđa žurno bude predmetom rasprave sa svim pravosudnim institucijama na koje se odnosi, kao i sa VSTV-om.
•    Parlament Federacije je dužan uzeti u obzir sva stručna mišljenja koja dostave sve dotične institucije. Osim toga, preporučuje se održavanje tehničkog radnog sastanka sa svim zainteresiranim stranama po ovom pitanju.

12.      Po pitanju potpunog usklađivanja Zakona o sudovima Republike Srpske sa odgovarajućim preporukama VSTV-a, Europska komisija:

•    Pozdravlja usvajanje izmjena i dopuna Zakona o sudovima Republike Srpske od strane Vlade Republike Srpske i potom Narodne skupštine Republike Srpske u prvom čitanju. Očekuje se žurno okončanje procedure usvajanja. 
•    Čestita svim institucijama koje su bile uključene u ovom procesu na njihovoj konstruktivnoj ulozi, jer su na taj način još jednom dokazale da jasna i otvorena razmjena argumenata je jedini mogući način za prevazilaženje razlika u pogledu svakog zakonskog teksta koji se tiče reforme pravosuđa kao i reforme u ostalim sektorima.
 
13.    Po pitanju Zakona o Programu zaštite svjedoka u BiH, Evropska komisija:

•    Pozdravlja usvajanje zakona u Vijeću ministara BiH, ali očekuje da se već u ranim fazama parlamentarne procedure poduzmu koraci za prevazilaženje nedostatka konsenzusa svih ministara.
•    Podvlači posebne potrebe svjedoka u predmetima ratnih zločina sa elementima seksualnog zlostavljanja i očekuje od svih nadležnih organa da osiguraju najvišu razinu zaštite i mehanizme podrške žrtvama prije, za vrijeme i poslje suđenja, naročito putem zaštite identiteta žrtava i pružanja odgovarajuće psihološke podrške istraumiranim žrtvama. 

14.    Po pitanjima brige za korisnike suda, zaštite podataka osoba i objavljivanja sudskih odluka i transparentosti postupka, Europska komisija:

•    Poziva nadležne organe da uspostave ravnotežu između nužne zaštite osobnih podataka i zahtjeva za objavljivanjem sudskih odluka i transparentnosti postupka, naročito u pogledu odluka od općeg značaja za javnost poput onih iz predmeta ratnih zločina, organiziranog kriminala i korupcije, terorizma itd. To se može postići usklađivanjem sa odgovarajućim instrumentima Vijeća Europe i sudske prakse Europskog suda za ljudska prava.

15.     Po pitanju poduzimanja daljih koraka nakon četvrtog plenarnog sastanka u okviru Strukturiranog dijaloga,  Europska komisija:

•    Podsjeća da sve prethodne tematske preporuke koje još uvijek nisu implementirane ostaju na snazi, te da im se bez daljeg odlaganja mora posvetiti dužna pozornost. 
•    Apelira na institucije koje su uključene u taj zadatak da pripreme detaljno ažurirano izvješće o primjeni preporuka do slijedećeg plenarnog sastanka Strukturiranog dijaloga. /republikainfo.com/

Komentari:

No comment.

Pravo

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna